امروز : سه شنبه, ۱۱ آذر , ۱۳۹۹
تاریخ : 2016/04/03 - 20:18 ذخیره فایل ارسال به دوستان

دادستان کل کشور چه وظایفی بر عهده دارد؟

در شرح وظایف دادستان کل کشور موارد مختلفی توسط قوه قضاییه در نظر گرفته شده که پیشگیری از جرم، نقش مدعی‌العمومی در گستره کشوری، نظارت و بازرسی به كلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و... از جمله آن است.

به گزارش بابل نوین، در شرح وظایف دادستان کل کشور موارد مختلفی توسط قوه قضاییه در نظر گرفته شده که پیشگیری از جرم، نقش مدعی‌العمومی در گستره کشوری، نظارت و بازرسی به کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و…  از جمله آن است.

۱ – ایفای نقش مدعی العمومی در گستره کشوری (ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه)

۲- ریاست دادسرای  دیوانعالی کشور (ماده ۵۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه)

۳- حضور در شعب دیوانعالی کشور و اعلام نظر ماده ۴۶۹ ق آ دک مصوب ۹۲ یا نماینده در امور کیفری
“… همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقص، ابرام رأی  معترضاً عنه، فرجام خواسته نظرخود را اعلام می کند “و مطابق ماده ۳۹۵ ق آ د م در امور حقوقی نماینده دادستان اظهار نظر می کند.

۴- درخواست ایجاد رأی  وحدت رویه از هیأت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۱ ق آدک مصوب ۹۲)

۵- حضور در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا نماینده دادستان (ماده ۴۷۱ ق آ دک مصوب ۹۲)

۶- تکلیف برای دادستان کل کشور به حضور یا حضور نماینده و اظهارنظر قبل از تصمیم در خصوص ایجاد وحدت رویه و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف هیأت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۲ ق آ دک مصوب ۹۲)

۷- حق در خواست اعاده دادرسی نسبت به محکومیت قطعی دادگاهها (بند ب ماده ۴۷۵ ق. آ. د. کیفری)

۸- درخواست تجویز اعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه در خصوص آراء قطعی اعم از حقوقی یا کیفری که خلاف بین شرع باشد. (تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق. آ.د.کیفری مصوب ۹۲)

۹- نظارت و بازرسی به کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۰- ارائه پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۱- اعلام تخلف و جرم به دادسرای  انتظامی قضات، مراجع قضایی و اداری صالح(تبصره ۱ ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۲- پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها (ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۳- پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسرکشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی ربط (تبصره ۱ ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۴- پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (تبصره ۲ ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۵- ماده ۲۹۰ ق آ دک مصوب ۹۲ در خصوص تکلیف دادستان کل کشور نسبت به طرح دعوی راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی.

۱۶- تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد و انسجام گروه های بررسی صحنه جرم با همکاری سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی (ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه)

۱۷- مقررات ماده ۲۹۱ ق آ دک مصوب ۹۲ «در مورادی که مطابق قانون تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات ومسئولان کشور به عهده دیوانعالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام لازم توسط دادسرای  دیوانعالی کشور صورت می گیرد.»

۱۸- احاله پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت مدیره کانون وکلا – دادرسان دادستان انتظامی دادگاه انتظامی ( ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون و کلای دادگستری)

۱۹- ماده ۲۹۲ ق آ دک مصوب ۹۲ (ممنوعیت خروج اشخاص کشور)

۲۰- تبصره ماده ۲۹۲ ق آ دک مصوب ۹۲ (رفع ممنوعیت خروج از کشور)

۲۱- درخواست نقص حکم قطعی از دیوانعالی کشور در خصوص موارد مندرج در (ماده ۲۹۳ ق آ دک مصوب ۹۲ و ماده ۲۹۳ ق آ دک مصوب سال ۹۱)

۲۲- عضویت در شورای  نظارت بر منابع نفتی (ماده ۳ و ۴ قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۹۰)

۲۳- احاله پرونده (به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی) (ماده ۴۲۰ ق آ دک مصوب ۹۲)

۲۴- احاله پرونده به دادگاه انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری (ماده ۲۱ لایحه استقلال قانون کارشناسان رسمی مصوب ۵۸)

۲۵- درخواست تجدید نظر فوق العاده از احکام دادگاههای نظامی(مواد ۸ و ۱۷ قانون تجدیدنظر آراء محاکم)

۲۶- پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی وتربیتی کشور به رئیس قوه قضائیه (ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات امینی و تربیتی به سازمان زندانها)

۲۷- دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات دادسرا  انتظامی قضات (بند ۳ ماده ۳۷ لایحه اصلاح  قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری)

۲۸- انجام تحقیق و اظهارنظردر خصوص تخلفات هیأت انتظامی قضات (تبصره ماده ۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه)

۲۹- ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای (درخصوص تشکیل کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در محل دادستانی کل کشور مستقر می باشد و ریاست آن با دادستان کل می باشد).

۳۰- در راستای حفاظت از اراضی ملّی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی در سال ۸۳ با دستور رئیس قوه قضائیه شورای با نام شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تشکیل گردید. و به موجب ماده ۳ و ۵ این دستورالعمل دادستان کل کشور به عنوان دبیر شورای  عالی منسوب شدند.

۳۱- قانون نظارت بر رفتار قضات(فصل پنجم ماده ۴۴)
“”…  صلاحیت قاضی می تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
۱-   رئیس قوه قضائیه     ۲- رئیس دیوانعالی کشور      ۳- دادستان کل کشور  …”

۳۲- ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و تبصره آن. (درخصوص تجدید نظر آراء صادره موضوع گزارش های سازمان بازرسی کل کشور)

۳۳- حق ورود به زندان ها (تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه قانونی اجرایی سازمان زندان ها)

۳۴- ماده ۲ تأسیس وزارت اطلاعات (عضویت در شورای  مشورتی وزارت اطلاعات)

۳۵- معرفی یکی از قضات متدین و با تقوی جهت رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هیأت عالی انتظامی پزشکی

۳۶- تبصره ماده ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۶۶ (موضوع مکلف نمودن مقامات قضایی به ارائه اسناد و مدارک به مالیات)

۳۷- مسئولیت تشکیل ستاد استعلامات انتخابات مجلس شورای  اسلامی (موضوع ماده ۴۸قانون انتخابات مجلس شورای  اسلامی)

۳۸- ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه – ارز (عضویت در هیأت امناء صندوق توسعه ملّی که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و …)

۳۹- ریاست شورای  مرکزی ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی (موضوع دستورالعمل ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی سال ۸۳)

۴۰- عضویت در ستاد حقوق بشر(ماده ۲ آیین نامه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه مصوب سال ۸۰)

۴۱-عضویت در مجمع عمومی سازمان جمع آوری فروش اموال تملیکی(ماده ۱۲ قانون تأسیس سازمان جمع آوری فروش اموال تملیکی)

۴۲- عضویت در کمیسیون هماهنگی امور صندوق های قرض الحسنه(موضوع صورت جلسه سال ۸۲ وزارت کشور)

۴۳-  عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی (تبصره ۱ ماده واحده قانون خرید اراضی کشاورزی بر ای تأمین نیازمندی¬های صنعتی و معدنی مصوب سال ۴۸)

۴۴- عضویت در هیأت ـ اعمال ماده ۳ لایحه قانونن خرید اراضی – ابنیه – تأسیسات رأی حفظ آثار تاریخی و باستانی.

۴۵- عضویت در شورای  سازمان اسناد ملّی(ماده ۲ و ۴ قانون تأسیس سازمان اسناد ملّی)

۴۶- ماده ۶۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری

۴۷- ماده ۱۸ قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری مصوب ۱۳۶۹

۴۸- تعیین نماینده جهت عضویت در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱۸ گذرنامه

۴۹- عضویت در شورای  بورس اوراق بهادار(ماده ۳ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵)

۵۰- عضویت در شورای  پول و اعتبار(بند ب ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی سال ۱۳۵۱)

۵۱- عضویت در هیأت نظارت اندوخته اسکناس(بند ب ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی سال ۵۸)

۵۲- تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت نظارت بانک ها(قسمت اخیر ماده ۴۴ پولی و بانکی کشور اصلاحی سال ۵۸)

۵۳- عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی…

۵۴- ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی(تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد)

۵۵- عضویت در هیأت نظارت بر امر قرعه کشی بانک ها

۵۶- عضویت در شورای  عالی اجرای  سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی

۵۷- تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۶۳

۵۸- عضویت در شورای  عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه(ماده ۲ دستورالعمل تشکیل شورای  عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه)

۵۹- عضویت در شوای عالی استاندارد (بند ۲ ماده ۱۹ قانون استاندارد)

۶۰- عضویت در هیأت انتظامی بانک ها (ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۸)

۶۱- عضویت در هیأت مدیره بیمارستان دادگستری (ماده ۴ اساسنامه بیمارستان دادگستری)

۶۲- عضوهیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی

۶۳- عضویت در کمیسیون مرکزی مواد ناریه شورای  امنیت کشور (بند الف دستورالعمل مصوب سال ۸۲ شاک)

۶۴- عضویت در کمیسیون مرکزی نظارت بر سلاح و مهمات (بند ۳ موضوع نامۀ شمارۀ ۲/۲/۲/۱۷۹۱۹۶ح/ش مورخ ۷۴/۱۱/۱۶ )

۶۵- کمیسیون ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و اعیان مستحدثات و… (موضوع قانون فوق الذکر ماده ۳)

۶۶- عضویت در کمیسیون بررسی و پیگیری مسائل امنیتی و انتظامی مناطق حاشیه نشین (موضوع صورت جلسه مورخ ۸۴/۰۹/۰۱ وزرات کشور)

۶۷- عضویت در کمیسیون فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر (با توجه به آیین نامه اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر)

۶۸- عضویت در هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس(موضوع بند ب ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی سال ۵۸)

۶۹- عضویت در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به انتخابات شورای  اسلامی (موضوع ماده ۷۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی)

۷۰- عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان (ماده ۱۳ اساسنامه انجمن های حمایت از زندانیان اصلاحی مصوب ۱۳۶۸)

۷۱- عضویت در ستاد مبارزه مواد مخدر ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر

۷۲- عضویت در کمیسیون فرعی شورای  عالی امنیت ملّی

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين