ما گزارش‌های مربوطه را جمع‌آوری کرده و به مراجع قضایی می‌دهیم و اگر حکمی مبنی بر برخورد با این افراد صادر شود، قطعا با متخلفان برخورد خواهیم کرد.

وی درباره نحوه ورود پلیس به این موضوع اظهارکرد: این کار مربوط به حوزه ارشاد است و پلیس هم در حد توانش با تخلفات برخورد می‌کند.