در این راستا کمیته داوران از علیرضا فغانی، بیژن حیدری و اشکان خورشیدی به عنوان قاضیان احتمالی این رقابت نام برد.