امروز : سه شنبه, ۱۳ خرداد , ۱۳۹۹
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ - ۱۷:۰۴ ذخیره فایل ارسال به دوستان

تخلفات دولت در پرداخت یارانه نقدی اعلام شد

بر اساس گزارش دیوان محاسبات مجلس، دولـت در بودجه 94 اجـازه اسـتفاده از 6300 میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مصارف قـانون هدفمنـدکردن ...

به گزارش بابل نوین،بر اساس گزارش دیوان محاسبات مجلس، دولـت در بودجه ۹۴ اجـازه اسـتفاده از ۶۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مصارف قـانون هدفمنـدکردن یارانــه هــا را داشــته اســت کــه در عمــل مبلــغ ۳۸۵۳ میلیــارد تومان بیشتر از بودجه عمومی برداشت شده است.

در گزارش تفریغ بودجه ۹۴ آمده است: مطابق بند(ح) تبصره(۲۰) ماده واحده، دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. در اجرای حکم مذکور دولت دستورالعمل نحوه تعیین و شناسایی خانوادرهای مشمول را تهیه و معیارهایی را تعیین نموده است.

بر اساس دستورالعمل مذکور طی ماه های سال ۹۴ یارانه تعداد ۳ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۴۵۶ نفر قطع شد. صرفه جویی حاصل از این اقدام دولت حدود نهصد و پنجاه و پنج میلیارد و یکصد میلیون تومان بوده است.

میزان منابع اختصاص یافته جهت مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها به تفکیک بخش های مختلف بوده است. منابع تحقق یافته حدود چهل و سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج میلیارد تومان یعنی معادل ۸۰ درصد مبلغ پیش بینی شده است که شامل مبلغ سی و سه هزار و چهارصد و دو میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و مبلغ ده هزار و یکصد پنجاه و سه میلیارد  تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است.

به عبارتی ۷۷  درصد از منابع پیش بینی شده از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی تحقق یافته و ما بقی منابع پیش بینی شده از محل بودجه عمومی دولت تأمین گردیده است. سهم یارانه نقدی و غیر نقدی که به خانوارها اختصاص یافته، معادل ۱۰۷ درصد مبلغ پیش بینی طبق قانون بوده است.

محاسبات نشان میدهد که ۹۷ درصد منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافتـه و صرفاً ۳ درصد منابع وصولی جهت بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است.

شایان ذکر است؛ در راستای اجرای این تبصره، طی سال ۱۳۹۴ ،بابت تأمین بخشـی از یارانـه سود تسهیلات تأمین مسکن حمـایتی زوجهـای جـوان، اقشـار آسـیب پـذیر، روسـتاییان و عشـایر،
ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسـکن مهـر و کمـک بـه برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها، پرداختی صورت نگرفته است.

مطابق بندهای (الف) و (ب) تبصره ۲۰ ماده واحـده، دولـت اجـازه اسـتفاده از شـش هـزار و سیصد میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مصارف قـانون هدفمنـدکردن یارانــه هــا را داشــته اســت کــه در عمــل مبلــغ ســه هــزار و هشتصــد و پنجــاه و ســه میلیــارد تومان بیشتر از بودجه عمومی برداشت شده است./م

منبع : تسنیم
ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين