امروز : پنج شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۸
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ - ۱۲:۵۹ ذخیره فایل ارسال به دوستان
گزارش تصویری:

اختتامیه مسابقات کشوری دست ساخت‌های فیزیک در بابل

چهارمین دوره مسابقات کشوری دست ساخت‌های فیزیک در بابل برگزیدگان خود را شناخت.

به گزارش بابل نوین، چهارمین دوره مسابقات کشوری دست ساخت‌های فیزیک به میزبانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با مشخص شدن نفرات برتر به کار خود پایان داد.

۵۲ تیم از اصفهان، مازندران، تهران، سمنان، زنجان، اردبیل و دیگر شهرها همراه با ۸۰ اثر از ۱۳ دانشگاه کشور در این دوره از مسابقات شرکت کردند.

برگزیدگان بخش‌های مختلف این دوره از مسابقات به شرح زیر اعلام شد:

در ﺑﺨﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:

ﺗﯿﻢ داﻧﺸگاه صنعتی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح “ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ” اثر آقایان ﻓﺮﻫﺎد ﺟﻼلی و ﻣﻬﺪی اﺻﻼنی اول شد.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی با بابل طرح “تولید برق یا گرمای هدر رفت”  کار آﻗﺎیان ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦاﺑﺮاﻫﯿﻢﭘﻮر وعلی ﮐﺎوﻳﺎنی تیم دوم شد.
ﺗﯿﻢ ﺳﻮم مشترک: ﻧﯿﻤﺎ ﻣﻼﻋﺒﺎسی وﻣﺤﻤﺪﺧﺴﺮوی ‌زاده ازدانشگاه ﺻﻨﻌﺘی ﻧﻮﺷﯿﺮوانی باﺑﻞ ﺑﺎ ﻃﺮح “ﺗﯿﺮﺑﺮق ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ”.
و بازهم ﺗﯿﻢ ﺳﻮم مشترک: ﺟﻮاد ﺑﺎرانی از دانشگاه ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺴﻦزاده آمل با ﻃﺮح “ﻣﻮﺗﻮرﺣﺮارتی” ﻃﺮح ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﮐﺎرﺑﺮدی این دوره شدند.

در ﺑﺨﺶ دانش‌آموزی دبیرستانی:
ﺗﯿﻢاول: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺟﺐزاده، ﭘﺎرﺳﺎ ﻋﻠﯿﺠﺎن‌زاده، ﻓﺮﺣﺎن ﻫﻤﺖﭘﺮﺳﺖ و ﻣﻬﺪﻳﻪ کاظمی از ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸتی٬ اﻟﻐﺪﻳﺮ٬ ﺧﻮارزمی ﺑﺎﺑﻞ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎ ﺑﺎﻃﺮح “رﺳﻮب دﻫﻨﺪه دود”.
ﺗﯿﻢ دوم: ﻣﻬﺪﻳﺲ ژوﻟﻴﺪه ازدﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﺻﺮی ﺳﺎری ﺑﺎ ﻃﺮح “ﺑﺮرسی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ”.
ﺗﯿﻢ ﺳﻮم: اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠکﭘﻮر و ﻣﺼﻄﻔی ﻧﻌﻤﺖﭘﻮر از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪواﻻ “دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎزوی ﻫﯿﺪروﻟیک”.
ﺗﯿﻢ ﺳﻮم: ﮐﻮﺛﺮ رﻣﻀﺎﻧی، اﻟﻬﻪ مرصعی و ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﯿنی ازدﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺑﻮرﻳﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧی ﺳﺎری ﺑﺎ ﻃﺮح “ﻣﻮﺷکی آﺑﯽ”.

 در ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ:
ﺗﯿﻢ اول: اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﺷﻬﺮآﺑﺎدی ازﭘﮋوﻫش سرای آﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺮح “ﻓﯿﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﻪ روش ﻃﺐاﺳﻼمی”.
ﺗﯿﻢ دوم: ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﺼﯿﺮی و ﻣﻬﺪی رﺣﯿمی ازﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی دزﻓﻮل ﺑﺎ ﻃﺮح “ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی” .
ﺗﯿﻢ ﺳﻮم: ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻤﺎ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺑﺎ ﻃﺮح “ﺑﺎزوی اﻧﺴانی”.

شایان ذکر است نفرات برتر چهارمین دوره مسابقات کشوری دست ساخت‌های فیزیک به سازمان ثبت اسناد کشور  معرفی شدند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين