امروز : جمعه, ۸ مرداد , ۱۴۰۰
تاریخ : 2015/06/19 - 21:14 ذخیره فایل ارسال به دوستان

ماه رمضان،درآن قرآن برای هدایت گری فرستاده شده است.

خطبه های ۱۳۹۴/۳/۲۹ نمازجمعه بندپی شرقی-به امامت حجت الاسلام پوررمضان

خطبه اول
خودم وشمانمازگزاران راسفارش به تقوای الهی میکنم.
خداوندمیفرماید:
ای احمدبرای شناختن کسانی که به دنیا پرداخته اندچندنشانه رابحضورت بیان میکنم:
اهل دنیا سودشان به اطرافیان بسیارکم است،زیاداهل گفتن ومنم منم هستند،کارنمی کنندولی گوش اسمان وزمین را کر می کنند،ازخداخیلی کم هراس وبیم دارندوزمانی که سفره پهن شودومزایایی درکارباشد،بسیارخشنودوشادهستند.
خداوندمی فرماید:
ماه رمضان،در ان قرآن برای هدایت گری فرستاده شده است.
(قران مثل غنچه)
غنچه تاغنچه است نه عطروبویی دارد،نه رنگ ورویی،همین که شکفته شدرایحه اش هویدا میشود.
ایات قران هم شبیه غنچه اند وقتی به مرحله عمل درامدند،عطر ان به مشام میرسد.
اگرماشب قدر،قران برسربگذاریم،نه اینکه قران برسرکردن،انرژی به مانمیدهد،بلکه انرژی را ازما خواهدگرفت چون بایدقران رالابلای زندگی پیاده کرد.
اگر درزندگانی ایه های نماز،روزه،خمس،ولایت اهل بیت،احسان والدین،همسایه داری و…عمل شودشب قدر،قران به سر،ماراانرژی می بخشد.

(قران مثل خورشید)

خورشیدبه گل،حیات وطراوت می بخشدبی انکه ازگل چیزی بخواهد.
قران به انسانها،حیات،انسانیت وشرافت می بخشدبی انکه از انسان برای خودچیزی بخواهد.

(قران مثل حروف)
بعضی ها ممکن است بگویند،ماسرمایه ای نداریم،نمی توانیم کارمثبت ومفیدی داشته باشیم اما قران میگوید:درچندسوره ازسوره هاباحروف مقطعه اغاز کلام کرده ام،باهمین حروف ناچیز که به تنهایی هیچ معنا ومفهومی ندارندچیزی ساخته شد که رحمت وشفا ومایه ارام جان است.
بعدازچهارده قرن که بشرخیلی ازدانش وعلم دم میزندهنوز نتوانست یک ایه وسطر مثل قران بسازد.
قران می فرماید:کمی برای دیگران بخشش کن تاخودتان ارامش داشته باشید،خمس بدهیدتافقیر نباشید،تادرفکردزدی مالت نیفتند.

(قران مثل لباس)
ازکجا فهمیدی این لباس که به تن داری اندازه ات است یانه؟پوشیدی ،متوجه شدی که اندازه ات است.
بایدایات قران رابه کارببندی تا ثمره وحاصل ان راببینی.

(قران مثل بوته گل)
وقتی به یک بوته گل اب می دهی،همه جای گل سیراب باطراوت می شود اما همین اب رابه یک گیاه خشکیده می دهی اب ان گیاه رانمی رویاندبلکه ان گیاه رامی پوساند.
اگرخداترس هستیدقران هدایتگراست واگرازماه رمضان ،قران،روحانیت وانفاق هراس دارید،قران لایزید الا خسارا است یعنی
اگر از حسادت ها وکینه ها فرارنکنیم مریض هستیم وحتی قران به حال وجان مامضرخواهدبود.

(قران مثل توریست)
توریست هاوقتی وارد یک شهرمی شونداولین کاری که می کنندیک نقشه تهیه می کنند،هرچه نقشه بگوید همان است.
یادمان نرودهمه ماتوریست این عالم هستیم یعنی اگرهمه مردم روزه خواری کنندتونگاه کن به نقشه مهندس کل که قران رادراختیارت قرار داده است.کاری به مردم نداشته باش،همه روزه خوری کنندولی شما که نقشه داری چراگمراه می شوی؟امیدواریم سرتاسززندگانی ماقرانی فکرکنیم،قرانی تصمیم بگیریم وقرانی عمل کنیم.
خطبه اول با قراعت سوره قدربه پایان رسید.

خطبه دوم:
درابتدای خطبه دوم خودم وشمانمازگزاران را به تقوای الهی دعوت می کنم.

کوچه باغ هاتنگ،باریک،تاریک وخاکی اند.حسن باغ این است که پایان خوش دارد. راه خدا دقیقا مثل همین کوچه باغ ها می ماند.
یعنی تادلت بخواهددردسردارد.
ماه رمضان دارد،نبایددرگرما چیزی بخوری وبیاشامی ولی پایان خوش دارد.
اما راه شیطان عکس راه خداست،اولش باغ است اما اخرش داغ ودردسراست،خیلی ها فریب اول رامی خورندومی گویند بگذارخوش باشیم ولی درغفلت ازداغ پایانی.
مناسبت ها:
۱)تشکرمجدانه از مراسم دعوت سالانه امامزاده جعفر(ع).
ویژگی های این حرکت:برنامه ریزی وجلسات متعددقبل وبعداز مراسم جهت بهره برداری فرهنگی واسیب شناسی نقاط ضعف وقوت،انتخاب مجری وقاری قران توانمندوانتخاب سخنران سخنور،برپایی نمازجماعت،حضورروحانیت، مسوولین شهرستان ومردم متدین،پذیرایی عالی،سیاسی نشدن جلسه
۲)تشییع غرور افرین شهدای غواص درتاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۶
این شهیدان غواص که متخصصین فن میگویند:همگی بادستان بسته زنده به گورشدندتادستان ماگشوده باشد.ای شهدادعاکنید که خودی ها دستان مارا به بهانه واهی تحریم ازپشت نبندندودعا کنیدکه از خواب غفلت بیدارشوند.
۳)پوشش وحجاب که یک مساله فرهنگی است،دشمن ان راسیاسی کرده است تا ارزشهای مابرتندبادغفلت قرارگیرد.امیربیان حضرت علی (ع) می فرماید:
دراخرالزمان که بدترین زمانهاست زنان حجابهای خودرا برخواهندداشت ،خودرا زینت نموده ودرمعرض دید نامحرمان قرارخواهند داد.اینها ازدین خارج شده ،به شهوات تمایل دارندوبه سمت لذتهای زودگذرشتاب میکنند.
حرام های الهی راحلال خواهندشمرد.انهاجایگاه ابدیشان جهنم است.
خطبه دوم باقراعت سوره عصربه پایان رسید.

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين